ಸುದ್ದಿ ಸಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಮೋಡಿ

ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭದ ಸೊಗಸಾದ ಪೊಟೋಗಳು

ಪೊಟೋ: ಸುದಾಮಾ ಪೆರಾಜೆ.
ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತದ ಮೋಡಿ
ಪೊಟೋ: ಸುದಾಮಾ ಪೆರಾಜೆ.
ಮುಗಿಲ ಮಂಜಲ್ಲಿ ನೇಸರನ ಚಿತ್ತಾರ
ಚಿತ್ರ: ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಕೆಂಗಡ. ಹಸಿರ ನೆಲ-ನೀಲ ಮುಗಿಲ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಚಿತ್ರ: ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಕೆಂಗಡ. ಇಬ್ಬಿಗೆ ತರಗೆಲೆಯ ತಲುಪೊ ತವಕ
ಪೊಟೋ: ಪೌಲೋಸ್ ಬೆಂಜಮಿನ್
ಹೂಗಳ ಕಂಪು, ಮಳೆಯ ತಂಪು
ಪೊಟೋ: ಪೂಜಾ ಪಾಣತ್ತಲೆ. ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತರಗಿತ್ತ
ಪೊಟೋ: ಚಂದನ್ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಮೋಡಗಳೀಗ ಮಳೆಗೆರೆಯೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ
error: Content is protected !!