ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ

ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೊಕು ಕೋಟೂರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪೆಮ್ಮಂಡ ಭರತ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!