ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಾದಾನ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ “ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ ಅಭಿಯಾನ” ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರಮಾದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

error: Content is protected !!