ಕೊಡಗಿಗೆ ನಾಳೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಸಿಕೆ

ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದೇ ದಿನ 15,800 ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು , ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ 68 ಕಡೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

error: Content is protected !!